Zakelijke voorwaarden Kennemer Business partnership (lidmaatschap)

 1. Het Kennemer Business partnership omvat per Kennemer Business partner (hierna te noemen: de Partner) de PartnerVoordelen zoals weergegeven in het document PartnerVoordelen Kennemer Business partnership (hierna te noemen: het Document), waaronder de in dat document genoemde Kennemer Business evenementen. Op andere dan de in het Document genoemde Kennemer Business evenementen en voor andere programmaonderdelen van de in het Document genoemde Kennemer Business evenementen kan een separate deelnameprijs van toepassing zijn, ook voor de Partners.
 2. Het recht op de in het Document genoemde PartnerVoordelen is alleen van toepassing:
  1. gedurende de contractsperiode van het Kennemer Business partnership van die Partner en
  2. indien de Partner op de datum van het evenement geen openstaande facturen bij Kennemer Business heeft en
  3. indien tijdig (binnen de bekendgemaakte aanmelddeadlines) en voor de betreffende programmaonderdelen wordt aangemeld.
   Indien niet aan deze drie voorwaarden tegelijk wordt voldaan, dan geldt voor de Partner de normale deelnameprijs die voor niet-partners geldt.
 3. De PartnerVoordelen zoals weergegeven in het Document worden aangeboden aan de Partner (ondernemer of onderneming) op wiens (bedrijfs-) naam het Kennemer Business partnership is aangegaan. Er geldt geen vervangingsregeling of recht van overdracht naar andere ondernemers of ondernemingen. De eerste deelnemer van een onderneming die zich voor een programmaonderdeel dat binnen de PartnerVoordelen valt aanmeldt, die maakt namens de onderneming gebruik van dat voordeel. Voor elke volgende deelnemer vanuit die onderneming geldt de normale deelnameprijs die voor niet-partners geldt. Geen gebruik maken van een of meer PartnerVoordelen geeft nooit recht op een geldelijke vergoeding, restitutie of andere compensatie.
 4. Kennemer Business is gerechtigd om (zonder verplichtingen, vergoedingen of restitutie) eenzijdig wijzigingen in de PartnerVoordelen aan te brengen. Alsdan zal zij zich inspannen om binnen reële bedrijfseconomische grenzen andere, (commercieel en communicatief) gelijkwaardige voordelen aan te bieden, maar de Partner kan daartoe geen rechten doen gelden. Kennemer Business is verplicht om de Partners over een eventuele wijziging in de PartnerVoordelen te informeren. De Partner is gerechtigd om alsdan haar Kennemer Business partnership te beëindigen, maar dit geeft geen recht op restitutie van de reeds verschuldigde (al dan niet betaalde) vergoeding voor het Kennemer Business partnership.
 5. Kennemer Business kan te allen tijde een Kennemer Business evenement annuleren, ongeacht de reden of oorzaak. In dat geval zal Kennemer Business zich inspannen om alle op dat moment aangemelde gasten te informeren, maar heeft zij verder geen verplichtingen noch kan zij op enigerlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade die een Partner daardoor leidt. Ook geeft het annuleren van een evenement door Kennemer Business de Partner geen recht op restitutie van (een deel van) de Kennemer Business partnershipsvergoeding, noch geeft dit de Partner recht tot tussentijdse beëindiging van het Kennemer Business partnership.
 6. Het Kennemer Business partnership loopt per kalenderjaar. Het wordt steeds automatisch met een kalenderjaar verlengd. Beëindiging kan per 31 december van het kalenderjaar door eenzijdige schriftelijke opzegging door de Partner. Deze schriftelijke opzegging dient uiterlijk 1 november van dat kalenderjaar te zijn ontvangen door Kennemer Business en is pas geldig nadat deze door Kennemer Business is bevestigd. Beëindiging van het Kennemer Business partnership kan ook op ieder moment door eenzijdige kennisgeving door Kennemer Business om haar moverende redenen. Deze beëindiging door Kennemer Business geeft geen recht op restitutie van de betaalde partnervergoeding noch kan de Partner haar eventuele schade op Kennemer Business verhalen.
 7. De volledige vergoeding voor het Kennemer Business partnership is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij aanmelding in de loop van enig kalenderjaar wordt de vergoeding voor het Kennemer Business partnership berekend naar rato van het aantal kalendermaanden vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanmelding plaatsvindt. Kennemer Business is bij het begin van een kalenderjaar gerechtigd de vergoeding voor het Kennemer Business partnership aan te passen. Zij zal de Partners hierover tijdig informeren. Deze prijsaanpassing wordt bij de eerstvolgende facturatie door Kennemer Business in rekening gebracht. Indien er sprake is van een prijsverhoging van 5% (vijf procent) of meer ten opzichte van het vorige kalenderjaar, dan heeft de Partner de vrijheid om het Kennemer Business partnership binnen één maand na het bericht van Kennemer Business over de prijsverhoging tussentijds direct te beëindigen zonder verdere verplichtingen over en weer.
 8. Facturering van de Kennemer Business partnershipvergoeding voor een heel kalenderjaar geschiedt in januari van elk jaar. Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar wordt direct na aanmelding gefactureerd. De vergoeding dient binnen twee weken na factuurdatum door Kennemer Business te zijn ontvangen. Alle bedragen die in de PartnerVoordelen en in deze zakelijke voorwaarden zijn opgenomen zijn exclusief BTW.
 9. De Partner is gerechtigd om redactionele nieuwsberichten te plaatsen in de Kennemer Business Nieuwsbrief, tegen betaling van de overeengekomen prijs. Deze prijs dient voor plaatsing te zijn ontvangen door Kennemer Business. De Partner is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dit nieuwsbericht. Kennemer Business is gerechtigd om de plaatsing van een nieuwsbericht te weigeren. De Partner dient ervoor te zorgen dat de inhoud van dit nieuwsbericht op generlei wijze afbreuk doet aan de goede naam en reputatie of anderszins aanstoot kan geven aan Kennemer Business en aan andere Partners van Kennemer Business. De Partner kan hiertoe door Kennemer Business aansprakelijk worden gehouden. De Partner vrijwaart Kennemer Business tegen alle aanspraken van derden (waaronder Partners) die verband houden met het nieuwsbericht van de Partner.
 10. Kennemer Business heeft met haar Partners een inspanningsverbintenis. De aansprakelijkheid van Kennemer Business uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag van de Partnervergoeding van een kalenderjaar, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kennemer Business.

 

Versie d.d. 01 januari 2013. Vorige versies zijn hiermee vervallen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken