Zakelijke voorwaarden

Op alle evenementen zijn de ‘Zakelijke voorwaarden Kennemer Business evenementen’ (verder: KBZ) van toepassing.

  1. Personen die binnen de zakelijke doelgroep van het evenement vallen kunnen zich aanmelden voor het evenement. KBZ is om haar moverende redenen gerechtigd om een aanmelding niet te accepteren. In dat geval meldt KBZ dit expliciet aan de aanmelder, zo mogelijk vooraf, maar zo nodig bij aanvang van het evenement.
  2. Voor dit evenement gelden de op deze website gepubliceerde prijzen (exclusief BTW), waarbij helder is aangeduid wat is inbegrepen. Na aanmelding ben je deze kosten definitief verschuldigd. Een annuleringsregeling is helaas niet van toepassing. Wel mag de aanmelder zich (bij ziekte, zakelijke verhindering of anderszins) laten vervangen door iemand anders.
  3. Het gepubliceerde programma is onder voorbehoud van wijzigingen. KBZ kan om haar moverende redenen het programma aanpassen, met dien verstande dat opzet en kwaliteit van het programma van hetzelfde niveau is. Specifiek voor een gastspreker geldt dat KBZ bij verhindering van de aangekondigde gastspreker wel de inspanningsverplichting heeft om alsnog een gelijkwaardige gastspreker aan te trekken, maar dat factoren als tijd, budget en beschikbaarheid er toe kunnen leiden dat hiervan kan worden afgeweken. In dat geval kan door partners, aanmelders en gasten geen beroep worden gedaan op restitutie.
  4. KBZ kan om haar moverende redenen het evenement verplaatsen of annuleren. In dat geval heeft zij de inspanningsverplichting om alle aanmelders tijdig hierover te informeren, maar is zij niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende gevolgen en kosten. In geval van annulering door KBZ vervallen de aanmeldingen en betalingsverplichtingen van de aanmelders. In geval van verplaatsing biedt KBZ elke aanmelder de keuze om op de nieuwe datum deel te nemen aan het betreffende evenement dan wel om de aanmelding kosteloos in te trekken.
  5. Het is niet toegestaan om informatie- en promotiematerialen, in welke vorm dan ook (inbegrepen vervoersmiddelen, verpakkingsmiddelen, aankledingsmaterialen en kleding) voor, tijdens en na het evenement in, op, boven of rondom de evenementenlocatie (inbegrepen parkeerplekken, toegangswegen, open lucht) te tonen, te plaatsen, te vervoeren en/of te verspreiden zonder voorafgaande, expliciete toestemming van KBZ.
  6. Facturering vindt plaats na aanmelding. De betalingstermijn is twee weken. Bij niet tijdige betaling geldt een verhoging van 15% op het overeengekomen bedrag met een minimum van € 50,- per factuur. Bij niet tijdige betaling worden alle (buitengerechtelijke en gerechtelijke) incassokosten integraal doorberekend.
  7. Hoewel KBZ, de gastlocatie (horecabedrijf) en alle andere bij de organisatie van het evenement betrokkenen uiterste zorg besteden aan het goede verloop van evenement en bezoek, kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal, vermissing en/of andere gevolgen. Deelname aan het evenement, bezoek aan en gebruik van de gastlocatie(s) en parkeren geschieden geheel op eigen risico.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken